:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้สว่นเสียภายนอก (EIT)

9 ม.ค. 2566

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนนอก (EIT) ตอบแบบวัดการรับรู้ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566
    เทศบาลตำบลชุมแสงได้ดำเนินการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่องานของหน่วยงานเทศบาลตำบลชุมแสง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้ามาทำแบบสำรวจด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ท่านสามารถตอบแบบสำรวจได้ 2 ช่องทาง
     1. https://itas.nacc.go.th/go/eit/1movjg
     2. Scan QR code เพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร