:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไตรรัตน์ ชินวัฒน์โสภณ
ประธานสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
.
นายธิวา สุพรรณเนียม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายประวิทย์ ขาวอุไร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
.
นายสุประดิษฐ์ อยู่คง
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
.
นางสาวทิพย์วรรณ ซื่อตรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
.
นายชาญณรงค์ สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
.
นายกมล หวังดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายธิวา สุพรรณเนียม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
.
นายพรเทพ สีนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายลือชาย บัวนาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายนัธทวัฒน์ สุขแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายมนต์ชัย ธนกนกวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายเชิดชาย เหมือนจันทร์เชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
.