:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
สมาชิกสภาเทศบาล
นายไตรรัตน์ ชินวัฒน์โสภณ
ประธานสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
โทร 0871488220
นายประวิทย์ ขาวอุไร
รองประธานสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
สมาชิกสภา เขต 1
นายไตรรัตน์ ชินวัฒน์โสภณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นางสาวทิพย์วรรณ ซื่อตรง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายสถิตย์พงษ์ เกิดสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายธิวา สุพรรณเนียม
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายกมล หวังดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายชาญณรงค์ สุขเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
สมาชิกสภา เขต 2
นายประวิทย์ ขาวอุไร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายลือชาย บัวนาค
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายนัธทวัฒน์ สุขแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายพรเทพ สีนวล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายเชิดชาย เหมือนจันทร์เชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง
นายมนต์ชัย ธนกนกวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชุมแสง