:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
กองคลัง
นางสาววาสนา พูลเจริญ
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 096-8878529
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกฤติยา เผือกนวล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสุธาพร ก้าวหน้ามีกิจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสมฤดี ชื่นกมล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางณิชารีย์ มีลาภ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิมลนาฏ เหลืองศิริพาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ