:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
กองการศึกษา
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาววิภาลัย ฤทธิ์ประดิษฐ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.ปริมประภา พนมศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมาลาตี อนันตวุฒิ
ครู ค.ศ1
นางอ้อยอัจฉรา ภัทรดวงกมล
ครู ค.ศ1
นางสาวภารวี การวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาววาสนา ผึ่งสะอาด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอุษา เหลืองอนุศาสตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิริวิมล สามบุญเรือง
ผู้ดูแลเด็ก
นายปรีชา แตงแก้ว
ยาม
นางสาวธนิตา สุภาพร
ภารโรง