:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
กองช่าง
นายวรยุทธ วงษ์พรจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวรยุทธ วงษ์พรจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายประกิต ทิมทอง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาวรัตนากร ชญาทิพย์ประสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวัฒนันท์ ประกาสิเน
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายปรัชญา บุญเป๋า
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายวิชัย มีลาภ
ผู้ช่วยนายช่างศิลป์
นายชัยชาญ ยืนหยัดชัย
คนงานทั่วไป
นายประหยัด เกตุแก้ว
คนสวน
นายมาโนต พิกุลแกม
คนงานทั่วไป
นายพีรพล ถนอมพงษ์
คนงานทั่วไป
นายกิตติภณ พิกุลแกม
คนงานทั่วไป