:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
คณะผู้บริหาร
นายเอกชัย ขาวสะอาด
นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง
โทร 086-3171533
นายกิตติคม อาภรณ์หิรัญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง
โทร 088-1893265
นางพัชรี ยืนหยัดชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 089-8124238
นายวิชากร บุญสนธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 062-6266449