:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
คณะผู้บริหาร
นายเอกชัย ขาวสะอาด
นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง

โทร 086-3171533 เบอร์โทรสำนักงาน 038-029490
โทรสาร 038-029493
นายกิตติคม อาภรณ์หิรัญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง
โทร 0881893265
นางพัชรี ยืนหยัดชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 0898124238
นายวิชากร บุญสนธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0626266449