:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
ข้อมูลผู้บริหาร
นายเอกชัย ขาวสะอาด
นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง

โทร 086-3171533 เบอร์โทรสำนักงาน 038-029490
โทรสาร 038-029493
นายกิตติคม อาภรณ์หิรัญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง
โทร 0881893265
นางพัชรี ยืนหยัดชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 0898124238
นายวิชากร บุญสนธิ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร 0626266449
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาล
โทร 082-5169369
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 082-5169369
นางสาววาสนา พูลเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 096-8878529
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
โทร 065-6296928
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร 097-9214647
นายวรยุทธ วงษ์พรจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 085-8270175