:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสุประดิษฐ์ อยู่คง
นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง ปลัดเทศบาล
086-7897368
นางสาวโรสชา เกียรติกิตตินันท์
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
โทร 081-9837232
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น หัวหน้าสำนักปลัด
082-5169369
นายสุประดิษฐ์ อยู่คง
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
086-7897368
นางสาว วาสนา พูลเจริญ
ผู้อำนวยการกองคลัง
096-8878529
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา
065-6296928
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
097-9214647
นายวรยุทธ วงษ์พรจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
085-8270175