:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
สำนักปลัด
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร 082-5169369
นายพรชัย สังข์สัจธรรม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร 082-2110044
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
น.ส.ปริมประภา พนมศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวันชาติ แดงสุธา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางศิริพร เลาห์ปิยะรัตน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอก สมศักดิ์ หอมศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวอัจฉริยา ชื่นอารมณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกาญจนา ความกล้าหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวธนาภรณ์ วงค์สุวรรณ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นายธนพล อินทโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวกนกวรรณ เสียงเสนาะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวภารวี การวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ รัตนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธนิตรา อนันตวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรี มะลิวัลย์
นักการ
นางสาวโศภิตา อยู่เย็น
ภารโรง
นางทิพวรรณ ก้อนทอง
ภารโรง
นายชินพัฒน์ ซามี
พนักงานดับเพลิง
นายอรรถพล สุขสำราญ
พนักงานดับเพลิง
นายนพเก้า จอกุ้ย
พนักงานดับเพลิง
นายพัชรพงษ์ แตงแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายรังษิมันต์ ปู่สุข
พนักงานดับเพลิง
นายยอดรัก ตั้งมั่น
พนักงานดับเพลิง
นางสาวจริยา ขาวเจริญ
พนักงานวิทยุ