:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
สำนักปลัด
นายศิริมงคล อรัญวงศ์
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0825169369
นายพรชัย สังข์สัจจะธรรม
นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 0822110044
นางสาววิภารัตน์ ก้อนทอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวอัจฉริยา ชื่นอารมณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางศิริพร เลาห์ปิยะรัตน์
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
นางสาวชญาณ์นันท์ ท่าหินกุลภาสมุทร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวกาญจนา ความกล้าหาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นายวันชาติ แดงสุธา
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
จ่าเอก สมศักดิ์ หอมศิริ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
น.ส.ปริมประภา พนมศักดิ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวธนาภรณ์ วงค์สุวรรณ
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฎิบัติงาน
นายธนพล อินทโพธิ์
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวภารวี การวิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวกนกวรรณ เสียงเสนาะ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวธนิตรา อนันตวุฒิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวทิพย์ภาภรณ์ รัตนะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวพัชรี มะลิวัลย์
นักการ
นางสาวโศภิตา อยู่เย็น
ภารโรง
นางทิพวรรณ ก้อนทอง
ภารโรง
นายชินพัฒน์ ซามี
พนักงานดับเพลิง
นายอรรถพล สุขสำราญ
พนักงานดับเพลิง
นายนพเก้า จอกุ้ย
พนักงานดับเพลิง
นายพัชรพงษ์ แตงแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายรังษิมันต์ ปู่สุข
พนักงานดับเพลิง
นายยอดรัก ตั้งมั่น
พนักงานดับเพลิง
นางสาวจริยา ขาวเจริญ
พนักงานวิทยุ