:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายพรชัย สังข์สัจธรรม
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

โทร 082-2110044
นางสาวสาธินีย์ วิสุทธาธรรม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายจรูญ จันทร์ทรัพย์
พนักงานขับรถยนต์
นายเอนก สามบุญเรือง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางบุญนาค นิ่มพันธ์
คนงานทั่วไป
นายเกษมศักดิ์ คงจันตรี
คนงานทั่วไป
นายสำเริง วรมณี
คนงานทั่วไป
นางสาวขวัญเรือน ทองเอียด
คนงานทั่วไป