:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: เทศบาลตำบลชุมแสง จัด โครงการเทศบาลคุ้มครองผู้บริโภค เพื่ออาหารน่าซื้อ ถูกหลักอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566

13 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลชุมแสง โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายเอกชัย ขาวสะอาด นายกเทศมนตรีตำบลชุมแสง ผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้จัดโครงการเทศบาลคุ้มครองผู้บริโภค เพื่ออาหารน่าซื้อ ถูกหลักอนามัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้ได้มาตรฐานทั้งด้านสุขาภิบาลคุณภาพอาหารและความปลอดภัยในอาหาร
 
โดยมุ่งหวังที่จะให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร และแกนนำด้านอาหารปลอดภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชุมแสง ได้มีความรู้ความเข้าใจด้านการสุขาภิบาลอาหาร และสุขวิทยาส่วนบุคคล รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำความรู้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและสามารถให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยสู่ผู้บริโภค รวมถึงมีการบริหารจัดการที่ดีในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยทำให้ลดการเกิดโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ
ทั้งนี้ มีผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร (ร้านอาหาร ตลาดสดในเขตเทศบาลตำบลชุมแสง) เข้าร่วมกว่า 50 ร้าน
 
โดยมีหัวข้อการอบรม ดังนี้
 
1. หลักการสุขาภิบาลอาหารและอันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย
- สถานการณ์ด้านสุขาภิบาลอาหาร
- ความหมายและหลักการสุขาภิบาลอาหาร
- อันตรายที่เกิดจากอาหารและน้ำที่ไม่สะอาดปลอดภัย ทั้ง อันตรายทางกายภาพ อันตรายทางเคมี และอันตรายทางชีวภาพ
 
2. มาตรฐานการสุขาภิบาลอาหารในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
- ข้อกำหนด / มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
- วิธีการทางสุขาภิบาลอาหารในการควบคุมให้อาหารสะอาดปลอดภัย 5 ปัจจัย
- การจัดการคุณภาพน้ำในสถานประกอบการด้านอาหาร
- การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และการอ่านผล
- การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะอุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร ด้วยชุดทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium)
- มาตรฐานสุขาภิบาลอาหารในระดับสากล
 
3. สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร
- ความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรค
- การปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
- สุขนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ความสัมพันธ์ระหว่างสุขวิทยาส่วนบุคคล และการแพร่กระจายโรค
 
4. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
- พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- ข้อกำหนดท้องถิ่นเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต / หนังสือรับรองการแจ้ง
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
 
5. การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
- การบริหารจัดการสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
- จริยธรรมของผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
- การส่งเสริมและสนับสนุนสมาคม / ชมรมผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
- ความมุ่งมั่นของผู้ประกอบกิจการในการพัฒนาร้านอาหาร
 
6. การสาธิตและการฝึกปฏิบัติ
- วิธีการล้างมือ การหยิบจับอาหาร และการแต่งกายที่ถูกสุขลักษณะ
- หลักการทำงาน และการดูแลรักษาบ่อดักไขมัน
- เทคนิคการตรวจด้านชีวภาพ โดยใช้ชุดทดสอบ SI-2 หรือ อ 13 (SI Medium)

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร