:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492

ชื่อ: เทศบาลตำบลชุมแสงเข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2565

3 ส.ค. 2566

รายละเอียด:

วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายเอกชัย ขาวสะอาด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชุมแสง เข้ารับเกียรติบัตรรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA) ปี 2565 ด้านการจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (EHA 7000) ตามที่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลบ้านค่าย

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร