:
เทศบาลตำบลชุมแสง ยินดีให้บริการ ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ : 038-029-490 , 038-029-491 , 038-029-492
ประวัติเทศบาล
 
เทศบาลตำบลชุมแสง ตั้งอยู่ เลขที่ 444 หมู่ 2 ถนน บ้านบึง - แกลง ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รหัสไปษณีย์ 21210 โทรศัพท์ 038-029-490, 038-029-491, 038-029-492 โทรสาร 038-029-493
เทศบาลตำบลชุมแสง เดิมจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลชุมแสง” กิ่งอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง สุขาภิบาลชุมแสง เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2530 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 104 ตอนที่ 110 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2530
เทศบาลตำบลชุมแสง เป็นเทศบาลชั้น 7 ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจาก “สุขาภิบาลชุมแสง” เป็น “เทศบาลตำบลชุมแสง” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล พ.ศ. 2542 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542